Skip to content. Skip to main navigation.

Văn bản pháp luật

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng Hiệp Hội Quảng cáo thành phố Đà Nẵng

HIỆP HỘI QUẢNG CÁO
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
--------------
Số: 02/CV-HH

            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      -----------------------------------
      Đà Nẵng, ngày 04 tháng 01 năm 2016

Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở Văn phòng Hiệp Hội Quảng cáo thành phố Đà Nẵng

Kính gửi:
UBND NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Hiệp hội quảng cáo thành phố Đà Nẵng xin gửi lời chào trân trọng nhất đến Quý cấp.
Căn cứ Quyết định số 3372/QĐ-UBND, ngày 30/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng “Về việc cho phép thành lập Hiệp hội Quảng cáo thành phố Đà Nẵng”. 
Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND thành phố ban hành quy định về quản lý Nhà nước đối với các tổ chức hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ Quyết định số 3947/QĐ-UBND ngày 20/06/2016 của UBND thành phố về phân công cơ quan quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực hoạt động chính của các tổ chức hội.
Thực hiện Công văn số 3199/SNV-TCBC, ngày 05/12/2016 của Sở Nội Vụ thành phố Đà Nẵng về việc báo cáo tổ chức và hoạt động của Hiệp hội quảng cáo thành phố Đà Nẵng.
Căn cứ Biên bản họp số 01/BBHH, ngày 17/12/2016 của HHQC thành phố Đà Nẵng “Về việc bầu chủ tịch mới và bầu bổ sung ủy viên thường vụ”.   
Theo Quyết định số 3372/QĐ-UBND, ngày 30/5/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng: Trụ sở của Hiệp hội đặt tại số 78 đường Hùng Vương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, tuy nhiên, BCH Hiệp hội quảng cáo Đà Nẵng đã thống nhất chuyển văn phòng Hiệp hội đến địa chỉ Tòa nhà 320B (Tầng 2,3) Lê Duẫn, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; ĐT: 0932 43 43 43; Email: info@daa.org.vn; Website: www.daa.org.vn
Bằng Thông báo này, Ban chấp hành Hiệp hội kính thông báo UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa-Thể thao và Sở Nội vụ về việc thay đổi địa chỉ đặt trụ sở văn phòng Hiệp hội như trên.   
Kính mong Quý cấp tạo điều kiện hỗ trợ để Hiệp hội hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. 
Trân trọng kính chào./. 
                                                   
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP Hội.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH 
                  

Lê Đức Tốn